Talinghaga Tungkol sa May-ari ng Ubasan

Sa mundong ito kung saan ang mga kuwento at talinghaga ay madalas na ginagamit upang maghatid ng makabuluhang aral, mayroon tayong isa pang hindi malilimutang talinghaga na magbibigay ng liwanag sa ating mga puso’t isipan.

Sa blog post na ito, ibabahagi ko ang isang kakaibang parabula na mayroong malalim na mensahe at pagpapahalaga, ang “Talinghaga Tungkol sa May-ari ng Ubasan.”

Ang talinghagang ito ay hindi lamang magbibigay ng inspirasyon, kung hindi pati na rin pagkakataon na pagmuni-munihan ang ating mga pagkakamali, pagpupunyagi, at ang tungkulin natin bilang mga tagapangalaga ng mundong ating ginagalawan.

Samahan ninyo ako habang ating tahakin ang matinik na daan ng talinghagang ito, at sama-sama nating tuklasin ang mga aral na maaari nating makuha mula sa pagkukuwento ng “Talinghaga Tungkol sa May-ari ng Ubasan.”

Talinghaga Tungkol sa May-ari ng Ubasan

Ang kaharian ng langit ay maitutulad sa isang taong lumabas nang maagang-maaga upang humanap ng manggagawa para sa kaniyang ubasan. Nang magkasundo na sila sa upa na isang salaping pilak sa maghapon, ang mga manggagawa ay pinapupunta niya sa kaniyang ubasan.

Lumabas siyang muli nang mag-ikasiyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa palengke. Sinabi niya sa kanila, “Pumunta rin kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa.” At pumunta nga sila. Lumabas na naman siya nang mag-ikalabindalawa ng tanghali at nang mag-ikatlo ng hapon, at sa ganoon din ang ginawa niya. Nang mag-ikalima na ng hapon, siya’y lumabas muli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, “Bakit tatayo-tayo lang kayo rito sa buong maghapon?” “Kasi po’y walang magbigay sa aminng trabaho,” sagot nila. Kaya’t sinabi niya, “Kung gayon, pumunta kayo at magtrabaho kayo sa aking ubasan.”

Nang gumagabi na, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kaniyang katiwala, “Tawagin mo na ang mga manggagawa at bayaran mo sila magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho.” Ang mga nagsimula nang mag-ika-lima ng hapon ay tumanggap ng tig-iisang salaping pilak.

Nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila nang higit doon; ngunit ang bawat isa’y binayaran din ng tig-iisang salaping pilak. Nagreklamo ang mga nagtrabaho sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, “Isang oras lamang gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagtrabaho at nagtiis sa nakapapasong init ng araw, bakit naman pinagpare- pareho ninyo ang aming upa?” Sumagot ang may-ari ng ubasan sa isa sa kanila, “Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba’t nagkasundo tayo sa isang salaping pilak? Kunin mo ang para sa iyo at umalis ka na. Ano sa iyo kung ibig kong bayaran ang nahuli nang tulad ng ibinayad ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin sa ari-arian ko ang aking maibigan? Kayo ba’y naiinggit dahil ako’y nagmagandang-loob sa iba?”

Aral at Mensahe sa Talinghaga Tungkol sa May-ari ng Ubusan

Ang teksto ay maituturing na isang parabula at makikita ito sa Banal na Aklat na Bibliya.

Si Hesus ang nagbahagi ng kwentong ito sa kanyang mga alagad upang ipaliwanag at ihambing ang kaharian ng langit, at upang mas maunawaan ng kanyang mga tagasunod ang tunay na kahulugan nito.

Ang parabulang ubasan ay kumakatawan sa kaharian ng Diyos, samantalang ang mga manggagawa ay simbolo ng mga tagasunod ng Panginoon. Ang sahod ay nagpapahiwatig ng mga biyayang ipinagkakaloob ng Diyos, at ang may-ari ng ubasan ay tumatayo bilang simbolo ng ating Panginoon.

Naglalarawan ito ng iba’t ibang uri ng manggagawa – ang mga nagsimula nang maaga at ang mga dumating nang huli. Subalit, pare-pareho ang upang tinanggap ng lahat ng manggagawa mula sa may-ari ng ubasan.

Sa pamamagitan ng pagbibigay ng pantay na sahod, ipinapakita ng may-ari ng ubasan ang patas na pagtingin ng Panginoon sa atin. Ibinabahagi niya ang kanyang mga biyaya nang pantay-pantay sa mga taong nais sumunod, magtiwala, manalig, at magsikap para sa kanyang kaharian dito sa mundo.

Hindi batay sa iyong mga nagawa para sa Kanya ang pagbibigay ng biyaya ng Panginoon. Nagkakaloob ng biyaya ang Panginoon dahil siya ay likas na mabuti, mapagmahal, at mapagmalasakit sa lahat.

Basahin ang iba pang mga aralin: Parabula ng BangaElehiyaTula Tungkol sa PamilyaSaknongAlamat ng RosasTugmang de GulongLiongoMitolohiya ng PersiaPariralaMitolohiya, Pang-abay na Panlunan.