Ano ang Pangatnig, Uri, Pangkat at Mga Halimbawa

Kung walang mga pangatnig, kailangan mong sabihin ang bawat pahayag sa isang serye ng mga maikli, simpleng pangungusap: Namasyal kami sa lungsod. Kumain kami sa restawran. Nanood ng sine. Umuwi pagkatapos.

Maaari mong pigilan ang pabagu-bagong katangian ng ilang maiikling pangungusap sa pamamagitan ng paggamit ng mga pangatnig upang lumikha ng malinaw at eleganteng mga pahayag.

Ano ang Pangatnig, Pangatnig in English

Ang pangatnig ay termino o kalipunan ng mga salita na nag-uugnay sa dalawang salita, parirala, o sugnay upang makabuo ng diwa ng isang pahayag. Ito ay tinatawag na conjunction sa wikang Ingles.

Ito ay bahagi nga pananalita na karaniwang makikita sa simula o gitna ng isang pangungusap. Maaari ding gamitin ang mga pangatnig upang magbukod, maghambing, magpaliwanag, magsalungat o wakasan ang isang ideya o pahayag.

Halimbawa ng Pangatnig sa Pangungusap

Narito ang mga halimbawa ng mga pangatnig na ginagamit sa pangungusap.

 1. Mahal ko si ate at kuya.
 2. Maglalaro sana ako sa labas ngunit umulan.
 3. Ano ba ang mas maganda pasyalan, bundok o dagat?
 4. Gusto kong maging magalang pero di ko magawa.
 5. Bibigyan kita ng pagkain kung bibigyan mo ako ng laruan.
 6. Pag-usapan natin ang kahapon habang tayo’y namamasyal sa kalye.
 7. Magtanim ka ng puno sa paligid upang di bumaha.
 8. Bumili ka ng pala saka walis.
 9. Pupunta ka lang kina Susan kapag kasama si Kuya Anton.
 10. Kinagigiliwan ng lahat si Inday dahil marunong siyang kumanta.

Uri ng Pangatnig

Ang pangatnig ay may sampung uri. Ito ang panlinaw, panubali, paninsay, pamukod, pananhi, panapos, panimbang, pamanggit, panulad, at pantulong.

Panlinaw

Ang pangatnig na panglinaw ay ginagamit upang ipaliwanag ang isang bahagi o kabuuan ng isang banggit. Ginagamitan ito ng mga salitang kung kaya, kung gayon, o kaya.`

Ang mga sumusunod ay halimbawa ng pangatnig na panlinaw na ginagamit sa pangungusap.

 • Nag-kasundo na kami kung kaya ang aming mga alitan ay wala na.
 • Nagsumikap sa pag-aaral si Juan kaya nakatapos siya sa kolehiyo.
 • Tapos na ang klase, kung gayon ang mga bata ay puwede ng umuwi.
 • Nagpaalam na si Juan sa mga magulang ni Juana kung kaya silang dalawa ay namasyal na sa lungsod.
 • Ginawa ko na sa paaralan ang aking takdang aralin kaya pag-uwi sa bahay ay tutulungan ko si Inay sa pagluluto.

Panubali

Ang mga pangatnig na ito ay nagsasaad ng pag-aalinlangan. Halimbawa nito ang mga salitang kung, kapag, pag, sakali at disin sana.

Ang mga sumusunod ay halimbawa ng pangatnig na panubali na ginagamit sa pangungusap.

 • Mag-aaral kang Mabuti kung ayaw mong bumagsak.
 • Kapag pupunta si Max ay pupunta rin ako.
 • Pag
 • Sakaling babagsak ako ngayong semester, mag-aaral na akong mabuti sa susunod.
 • Ginising mo sana ako ng alas kwatro, disin sana’y hindi ako nahuli sa aking klasi.

Paninsay

Ang pangatnig na paninsay ay ginagamit kapag ang unang bahagi ng pangungusap ay sinasalungat ng pangalawang bahagi nito. Halimbawa nito ang mga salitang subalit, bagaman, datapwat, ngunit, samantala, kahiman o kahit.

Ang mga sumusunod ay halimbawa ng pangatnig na paninsay na ginagamit sa pangungusap.

 • Mahal ko siya, subalit hindi ko ito gaanong ipinapakita sa kaniya.
 • Maraming suliranin ang buhay ng tao, bagaman ito’y hindi hadlang para tayo ay madaling susuko.
 • Binigay niya ang kaniyang baon datapwat siya ay gutom na.
 • Nag-aaral naman siya ng mabuti ngunit siya’y bumagsak parin sa kanilang pasulit.
 • Napakalamig sa Amerika samantalang napakainit naman sa Pilipinas.
 • Nakakuha siya ng mataas na marka kahit hindi siya nag-aaral ng mabuti.

Pamukod

Ang pangatnig na pamukod ay ginagamit sa pagbubukod o pagtatangi ng ilang kaisipan.  Ang mga halimbawa nito ay ang mga salitang maging, ni, man, at o.

Ang mga sumusunod ay halimbawa ng pangatnig na pamukod na ginagamit sa pangungusap.

 • Mahal ka ni Juan maging sino kaman.
 • Walang problema sa akin maging si Jen man mananalo sa patimpalak.
 • Ako ba o siya ang pipiliin mong makapares sa kanta?
 • Ni kurot ni saktan ay hindi ko ginagawa sa aking anak.

Pananhi

Ang pangatnig na pananhi ay ginagamit upang magbigay ng dahilan o katwiran para sa pagkaganap ng kilos. Ang mga halimbawa ng pangatnig na pananhi ay dahil sa, sanhi sa, sapagkat, mangyari.

Ang mga sumusunod ay halimbawa ng pangatnig na pananhi na ginagamit sa pangungusap.

 • Nagkagulo sa bahay nila Juan at perdo dahil sa ag-aaway ng kanilang ama at ina.
 • Sanhi sa mainit na panahon kaya siya ay sinisipon.
 • Umapaw ang ilog sa dam sapagkat walang tigil ang ulan.
 • Nahilo si maria mangyari siya ay ikot ng ikot.

Panapos

Ang pangatnig na panapos ay nagsasaad ng nalalapit na katapusan ng pagsasalita. Ang mga halimbawa ng pangatnig na panapos ay sa lahat ng ito, sa wakas, sa di-kawasa, upang at sa bagay na ito.

Ang mga sumusunod ay halimbawa ng pangatnig na panapos na ginagamit sa pangungusap.

 • Sa lahat na ito, ang mabuting gawin ay maghanda.
 • Sa wakas, uuwi na rin si mama.
 • Sa di-kawasa, ang seminar ay tapos na.
 • Sa bagay na ito, hayaan nating ang mga guro ang mag pasya.
 • Kailangan naming tulungan si ate upang madaling matapos ang paglilinis ng bahay.

Panimbang

Ang pangatnig na panimbang ay ginagamit sa paghahayahag ng karagdagang impormasyon at kaisipan. Ang mga halimbawa ng panagatnig na panimbang ay at, saka, pati, kaya o anupa’t.

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng pangatnig na panimbang na ginagamit sa pangunugusap.

 • Si Juan at Pedro ay nagtungo sa paaralan.
 • Kumain siya ng manga at bagoong.
 • Pati ang pusa ay kanyang tinulungan.
 • Sigarilyas at saka mani ang aking paboritong gulay.
 • Anupa’t sa lakas ng ulan ay rumagasa ang malakas na baha.
 • Umamin na si Ben kaya ang kaso ay tapos na.

Pamanggit

Ang pangatnig na pamanggit ay nagsasabi o gumagaya lamang sa pananaw ng iba. Ang mga halimbawa ng pangatnig na pamanggit ay daw, raw, sa ganang akin/iyo, at di umano.

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng pangatnig na pamanggit na ginagamit sa pangungusap.

 • Magagaling daw kumanta ang mga taga Cebu.
 • Siya raw ay mahusay maglaro ng chess.
 • Sa ganang akin, ikaw ang pinakamaganda sa lahat.
 • Ako raw ang yayaman.
 • Ikaw daw ang dahilan kaya siya ay biglang nagbago.
 • Si Ben di umano ang pinaka magaling sa kanilang klasi.
 • Di umano, mahuhay sa mang-aawit si Charice.

Panulad

Ang pangatnig na panulad ay tumutulad sa mga pangyayari, kilos at gawa. Ang mga halimbawa ng pangatnig na panulad ay kung sino..siyang, kung ano..siya rin, kung gaano..siya rin.

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng pangatnig na panulad na ginagamit sa pangungusap.

 • Kung sino ang nag-umpisa ay siya rin ang tatapos.
 • Kung ano ang itinanim ay siya rin ang aanihin.
 • Kung gaano kalaki ang kinuha siya rin ang dapat babayaran.

Pantulong

Ang pangatnig na pantulong ay nag-uugnay ng nakapag-iisa at hindi nakapag iisang mga salita, parirala o sugnay. Ang mga halimbawa ng pangatnig na pantulong ay ang mga salitang kung, kapag, upang, para, nang, sapagkat o dahil sa.

Ang mga sumusunod ay ang mga halimbawa ng pangatnig na pantulong na ginagamit sa pangungusap.

 • Makakakain lang ako kapag tapos na akong nagluto.
 • Kumain ng gulay upang ang buhay ay maging makulay.
 • Nag-aaral siyang mabuti upang makakakuha ng mataas na marka.
 • Maglakad araw-araw para malayo sa sakit.
 • Ako ay ay nakapagtapos ng pag-aaral sapagkat ako’y nag-aaral ng mabuti.

Pangkat ng Pangatnig

Ang pangatnig ay nahahati sa dalawang pangkat. Ito ay ang mga pangatnig na nag-uugnay sa magkatimbang na yunit at ang mga pangatnig na nag-uugnay sa di-magkatimbang na yunit.

Pangatnig na Nag-uugnay sa Magkatimbang na Yunit

Ito ay pangkat na nagbubuklod ng kaisipang pinag-uugnay. Ito ay ginagamitan ng mga salitang o, ni, maging, at, ‘t, at kundi.

Ang pangkat na ito ay maaari rin pasalungat. Sinasalungat ng pangalawang kaisipan ang ipinahahayag ng nauuna.

Mga Halimbawa sa Pangungusap

 • Bumili ako ng ube at kamote.
 • Maging ang bahay na iyan ay sa aming angkan.
 • Ano ang makakatalo sa bato, gunting o papel?
 • Matalino sana si Alden ngunit tamad mag-aral.
 • Maliligo sana kami bukas sa dagat subalit hindi ako pinayagan ni tatay.

Pangatnig na Nag-uugnay sa Di-Magkatimbang na Yunit

It ay pangkat ng pangatnig na nagpapakila ng sanhi o dahilan gaya ng mga salitang dahil sasapagkat, o palibhasa. Maaari rin itong gamitan ng mga salitang kungkapagpag, at mga pangatnig na panlinaw gaya ng kayakung gayon, o sana.

Mga Halimbawa sa Pangungusap

 • Dahil sa bagyo kaya nagkandasira ang pananim nila.
 • Matinding gumastos si Juan palibhasa maraming pera ang mga magulang niya.
 • Dadalo lang ako sa kasal nila kung may imbitasyon ako.
 • Mahirap ang buhay kaya nagsumikap siyang makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo.
 • Bibilhin ko ‘yan kapag may per ana ako.

Buod sa Aralin Tungkol sa Pangatnig

Bilang pagbabalik aral sa ating sinimulan, ano ang pangatnig?

Ang pangatnig o tinatawag na conjunction sa wikang Ingles ay ang bahagi nga pananalita na karaniwang makikita sa simula o gitna ng isang pangungusap. Maaari ding gamitin ang mga pangatnig upang magbukod, maghambing, magpaliwanag, magsalungat o wakasan ang isang ideya o pahayag.

Mahalagang pag-aralan natin ang pangatnig dahil dito niyo malalaman ang iba’t ibang uri ng pangatnig na maaring makatulong sa inyong pag-aaral at kung paano gumawa ng pangungusap. Lagi ninyong tandan at isaisip na ang pangatnig ay makakatulong sa paggawa ng kahit anong uri pangungusap gamit ang iba’t ibang uri ng pangatnig parte na tinalakay natin sa artikulong ito.

Nawa’y lahat ng impormasyon dito sa artikulong ito ay makatulong sa inyo upang malinawan kayo kung ano talaga ang gamit ng pangatnig. Sana marami kayong natutunan ngayon at sa muli maraming salamat sa pagbabasa nito.

Basahin ang iba pang aralin: PangngalanPang-uriPanghalipTayutayPang-abayNg at Nang, Tagalog Pick Up Lines, Tula Tungkol sa Pag-ibig, Wika