Ang Daga at Ang Leon

Ang Daga at Ang Leon

May isang daga na nagpasyang maglaro sa ibabaw ng natutulog na leon. Inakyat niya ang likod ng leon at pagdating sa tuktok ay nagpapadausdos siya pababa.

Sa sobrang saya ay hindi niya napansin na nagising ang leon. Agad siyang hinuli ng leon at hawak-hawak sa buntot niya.

Natakot ang daga at nagmakaawa. “Patawarin mo ako kaibigan. Hindi ko sinadya na gambalain ka habang natutulog ka. Wala akong masamang intensyon. Nag-enjoy lang ako sa paglalaro sa likod mo. Huwag mo akong kainin,” sabi niya.

Nakita ng leon ang pagmamakaawa sa mukha ng daga. “Sige, pakakawalan kita pero huwag mo nang ulitin ang paggambala sa akin habang natutulog ako,” sabi ng leon.

“Salamat kaibigan. Balang araw ay mababayaran ko rin ang kabutihan mo,” sagot ng daga.

Lumipas ang ilang araw at sa paglalakad ng daga sa gubat ay nakita niya ang isang lambat na nakabitin sa puno. Lumapit siya upang tingnan at agad niyang nakilala ang leon na nahuli sa loob ng lambat na ginawa ng mga mangangaso.

Mabilis na inakyat ng daga ang puno at kinagat-kagat niya ang lubid na nakakabit sa lambat. Agad namang naputol ang lubid at bumagsak ang lambat kasama ng leon sa loob. Mabilis na bumaba ang daga at tinulungan niya ang leon na makalabas sa lambat.

“Utang ko sayo ang buhay ko,” sabi ng leon kay daga bilang pasasalamat.

Aral sa Pabulang Ang Daga at Ang Leon

Ang isa sa mga aral na maaaring makuha sa pabula na Ang Daga at Ang Leon ay ang kahalagahan ng pagpapakita ng kabutihan at pagpapatawad. Sa kwento, pinatawad ng leon ang daga sa kabila ng paggambala nito sa kanyang pagtulog. Dahil dito, nakaganti rin ang daga sa kabutihan ng leon sa pamamagitan ng pagtulong nito upang makalabas siya sa lambat.

Isa pang aral ay ang hindi pagmamaliit sa kakayahan ng iba. Sa kwento, maaaring hindi inakala ng leon na magagawa ng isang maliit na daga na tulungan siya makalabas sa lambat. Ngunit dahil sa tulong niya ay nakawala siya.

Sa madaling salita, mahalaga ang pagpapakita ng kabutihan at pagpapatawad at hindi dapat maliitin ang kakayahan ng iba dahil lahat tayo ay may magagawa upang makatulong.