El Filibusterismo Kabanata 15: Ginoong Pasta (Buod, Tauhan at Aral)

El Filibusterismo Kabanata 15 Ginoong Pasta Buod, Tauhan at Aral

Ang Kabanata 15 ng El Filibusterismo na pinamagatang “Ginoong Pasta” ay isang kritikal na punto sa kuwento kung saan tumatalakay sa isang mahalagang pag-uusap na nagpapakita ng kontrast sa lipunan.

Sa kabanatang ito, matutunghayan natin ang pagtatagpo nina Isagani, isang mapagmahal sa bayan at may matayog na adhikain na estudyante, at Ginoong Pasta, isang kilalang abogado na halimbawa ng indiferensya at kawalan ng komitment sa pagbabago.

Sa kanilang interaksyon, magkakaroon tayo ng mas malalim na pang-unawa sa mga isyu at kontradiksyon na umiiral sa panahon ni Rizal.

Buod ng El Filibusterismo Kabanata 15: Ginoong Pasta

Sa Kabanata 15 ng El Filibusterismo, dumalaw si Isagani sa tanggapan ni Ginoong Pasta, isang kilalang abogado at tagapayo ng mga pari sa Maynila.

Layunin ni Isagani na makahiling ng tulong kay Ginoong Pasta para mapapayag si Don Custodio na suportahan ang kanilang plano.

Ibinahagi ni Isagani ang kanilang ambisyon na magtatag ng isang akademiya ng Wikang Kastila.

Bagamat nakikinig si Ginoong Pasta, wala itong ipinakitang tunay na interes sa mga ibinabahagi ni Isagani. Samantala, nagtiyaga si Isagani na matukoy ang reaksyon ng abogado sa kanyang mga salaysay.

Sa kasamaang palad, hindi nagtagumpay si Isagani sa kanyang hangarin dahil ipinahayag ni Ginoong Pasta na hindi siya makikialam sa usaping ito dahil sa sensitibo nitong kalikasan.

Para sa abogado, mas mabuting hayaan na lang ang gobyerno na asikasuhin ang mga usaping tulad nito.

Mga Tauhan ng El Filibusterismo Kabanata 15: Ginoong Pasta

Sa Kabanata 15 ng El Filibusterismo, ang mga pangunahing tauhan ay ang mga sumusunod:

 1. Isagani – Siya ay isang makata, idealista, at isa sa mga estudyante na nagnanais na magpatayo ng akademya ng Wikang Kastila. Siya ay tumungo sa opisina ni Ginoong Pasta upang humiling ng tulong.

 2. Ginoong Pasta – Isang prominenteng abogado at konsultant ng mga pari sa Maynila. Siya ay inaasahan ni Isagani na tutulong sa kanilang plano ngunit sa halip ay naging indiferente at tumanggi sa kanilang panawagan.

Maaari ring maituring na tauhan si Don Custodio kahit hindi siya aktibong lumahok sa kabanata na ito. Siya ay nabanggit dahil siya ang target na maimpluwensiyahan ng mga estudyante sa pamamagitan ng tulong ni Ginoong Pasta. Si Don Custodio ay kilala bilang isang opisyal na may malaking impluwensya sa gobyerno.

Mga Aral, Mensahe at Implikasyon ng El Filibusterismo Kabanata 15

Ang Kabanata 15 ng El Filibusterismo na may pamagat na “Ginoong Pasta” ay nagbibigay ng ilang mahahalagang aral at mensahe para sa mga mambabasa:

 1. Pakikipaglaban para sa Tama: Ipinakita ni Isagani ang katapangan sa pakikipaglaban para sa kanyang paniniwala.

  Sa kanyang paghiling ng tulong kay Ginoong Pasta, inilarawan niya ang mga estudyante bilang mga aktibo at mulat na indibidwal na handang ipaglaban ang kanilang mga karapatan at adhikain.

  Ito ay nagbibigay ng aral na dapat tayong manindigan para sa ating mga paniniwala at adhikain, kahit pa tayo ay hadlangan.

 2. Indiferensya at Kamangmangan: Sa pamamagitan ng karakter ni Ginoong Pasta, pinapakita ni Rizal ang negatibong epekto ng indiferensya at kamangmangan ng ilang mayayaman at matataas na tao sa lipunan.

  Sa halip na suportahan ang mga mabubuting adhikain, minabuti ni Ginoong Pasta na manatiling neutral at iwasan ang mga isyu na maaring magdulot ng kontrabersiya. Ito ay nagpapakita na ang kamangmangan at kawalan ng aksyon ay maaaring magdulot ng higit na panganib kaysa sa mismong kontrabersiya.

 3. Edukasyon at Pagbabago: Sa pagtatag ng isang akademya ng Wikang Kastila, ipinakita ng mga estudyante na ang edukasyon ang susi para sa pagbabago. Ito ay nagpapahiwatig na ang edukasyon ang siyang magiging daan para sa progreso at kalayaan.

Ang mga mensaheng ito ay nagpapahiwatig ng malalim na kritisismo ni Rizal sa mga institusyong panlipunan ng kanyang panahon at ang kanyang adhikain na mabago ang mga ito.

Sa kabuuan, ang Kabanata 15 ay nagpapakita ng kontrast sa pagitan ng mga aktibo at determinadong estudyante at ng mga indiferenteng matataas na tao sa lipunan.